PRIVACYVERKLARING KLANT- EN LEVERANCIERSADMINISTRATIE

VERZAMELEN EN GEBRUIKEN PERSOONSGEGEVENS VAN KLANTEN, LEVERANCIERS EN ANDERE OPDRACHTNEMERS:

In verband met het van kracht worden van de AVG op 25 mei 2018, maken wij u er op attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Dit geldt zowel voor onze (potentiele) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen.

Bent u een (potentiele) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om een offerte te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde opdracht dient te voldoen, om met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst.

Bent u een (potentiele) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw gegevens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst.

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Het kan dan wel mogelijk zijn dat wij aan de genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.

DOORGIFTE AAN DERDEN:

Wij maken gebruik van Microsoft Office en de bijbehorende opslagmogelijkheden voor emails en andere bestanden.

Als externe systeem maken wij gebruik van Power-All, een systeem van Bever Automatisering te Dodewaard.

BEWAARPERIODE PERSOONSGEVENS:

Indien u een offerte bij ons heeft opgevraagd maar geen klant bent geworden en/of wij bij u een offerte hebben opgevraagd en geen klant zijn geworden, zullen wij uw gegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact verwijderen.

Indien u wel klant bent geworden, dan zullen wij uw persoonsgegevens bewaren voor de duur van 7 jaren. Deze periode komt overeen met de periode waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de belastingdienst. na afloop zullen wij uw gegevens verwijderen.

UW RECHTEN:

U heeft recht om ons te vragen om uw eigen gegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van eventuele onjuistheden. Daarnaast hebt u het recht om te vragen uw gegevens te wissen of het gebruik van uw gegevens te beperken.

Ook kunt u bij ons bezwaar te maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijging van uw gegevens of overdracht van die gegevens aan derden.

Om u rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich schriftelijk via e-mail of post wenden tot:

Brienen mechanisatie bv

Provincialeweg 25

5835 CZ Beugen

0485-361788

info@brienenbeugen.nl